ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities en algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de vennootschap onder firma Electraboiler, gevestigd en kantoorhoudende te (3311DN) Dordrecht aan het adres van Neurenburgpad 27 M, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81435304;
 • Product(en): door de Ondernemer op grond van de Overeenkomst te leveren zaken;
 • Dienst(en): door de Ondernemer op grond van de Overeenkomst te verrichten diensten;
 • Klant: tot wie een aanbod is gericht en/of de contractspartij bij de Overeenkomst.
 • Koop: de Overeenkomst gesloten met een Klant, niet zijnde een consument.
 • Consumentenkoop: de Overeenkomst gesloten met een Klant, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten.
 • Consument: een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn en op grond waarvan Ondernemer producten levert en/of diensten verricht ten behoeve van de Klant.
 • Installateur: een door de Ondernemer in te schakelen derde die op grond van een overeenkomst met de Ondernemer de Diensten zal verrichten en/of de Producten zal (de)monteren, installeren, inspecteren en/of onderhouden.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Ondernemer en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het Product, de Dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop

Bij producten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor Producten, Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

 1. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
 • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 10 - Nakoming Overeenkomst en extra garantie

 

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 11 – Garantie

 

 1. De Ondernemer zal er voor zorgdragen dat de Producten en Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Indien de Producten en/of de Diensten niet voldoen aan al hetgeen genoemd in lid 1 van dit artikel, zal de Ondernemer de gebreken binnen twee jaar na uitvoering van de Overeenkomst herstellen, mits de Klant de Ondernemer in geval van Consumentenkoop binnen twee maanden en in geval van Koop binnen een maand na ontdekking van het gebrek of nadat zij redelijkerwijs het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk en in detail over het gebrek heeft geïnformeerd. Indien de Klant heeft nagelaten de Ondernemer binnen de voornoemde termijn te informeren over het gebrek, vervalt de garantie.
 3. De in dit artikel bedoelde garantie vervalt in het geval van:
 • niet-inachtneming van voorschriften;
 • ander gebruik dan het normale gebruik van een Product;
 • normale slijtage;
 • kalkvorming (bij producten waaronder dit valt);
 • (de)montage, installatie, of reparatie door de Klant zelf;
 • het gebruik van materialen, onderdelen, zaken of constructies, welke niet door de Ondernemer zijn meegeleverd, bij installatie, demontage, reparatie of onderhoud van een Product;
 • eigen installatie of installatie door een derde niet vakkundige, professionele en technisch onderlegde partij met aantoonbare kennis over de installatie van de betreffende Producten
 1. In geval van een vermeend gebrek is de Klant verplicht om binnen de in lid 2 genoemde termijn Ondernemer hiervan schriftelijk te informeren, waarna de Ondernemer het gebrek binnen een redelijke termijn zal herstellen of een ander redelijk voorstel te doen zulks naar keuze van de Ondernemer.
 2. Garantie geldt alleen indien het product door een gecertificeerd installateur geïnstalleerd is en eer foto's beschikbaar zijn van de installatie. Indien de boiler niet goed werkt valt deze onder de fabrieksgarantie. Indien het een fabrieksfout betreft wordt er kosteloos een nieuw product toegestuurd.
  Let op: Bij de Bosch producten dient de installerende partij een serviceopdracht bij de fabrikant in te dienen. Als extra service kunnen wij dit indienen met een borg van €250,-. U krijgt dit volledige bedrag terug als het een product fout is maar als het een installatie fout is dan worden hier kosten voor verrekend.

 

Artikel 12 – Levering, uitvoering en eigendomsvoorbehoud

 

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen en zal de Klant de Producten in goede staat aan de Ondernemer teruggeven.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. De Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door de Ondernemer geleverde of nog te leveren Producten. De Ondernemer blijft eigenaar van deze producten zolang de Klant alle vorderingen van de Ondernemer, waaronder de voor de betreffende Product(en) en/of Diensten aan de Ondernemer te betalen prijs nog niet heeft voldaan.

     7. We bezorgen tot aan uw deur, maar bieden ook optionele tilhulp tegen een kleine vergoeding. Neem hiervoor contact op. 

 

 

Artikel 13 – Installatie

 

 1. Indien de installatie van het Product wordt verricht door een Installateur zal de Klant er voor zorgdragen dat:
 • de Installateur geen vertraging zal oplopen tijdens de werkzaamheden en deze de werkzaamheden kan verrichten gedurende normale werkuren;
 • alle volgens de Overeenkomst, wettelijke vereisten en benodigde voorzieningen voor de Installateur aanwezig zijn;
 • de locatie goed bereikbaar is voor de Installateur en andere door de Ondernemer ingeschakelde medewerkers;
 • noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de Installateur en andere door de Ondernemer ingeschakelde medewerkers;
 • de vooraf toegezonden Producten bedoeld voor installatie ter plaatse zijn.
 1. Indien de installatie niet wordt verricht door de Ondernemer of door de Installateur zal de Klant er voor zorgdragen dat:
 • een derde vakkundige, professionele en technisch onderlegde partij met aantoonbare kennis over de installatie van de betreffende Producten het Product installeert/monteert; en
 • deze derde partij de door de Ondernemer meegeleverde materialen gebruikt voor installatie van het Product, waaronder maar niet beperkt tot het overdrukventiel;

De Ondernemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken die ontstaan             tijdens of door de installatie door een door de Klant ingeschakelde derde partij.

 1. Indien sprake is van Koop zijn de schade en kosten geleden door de Ondernemer, die zijn ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan voor rekening van de Klant. Het is de Ondernemer voorts toegestaan om voorrijkosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 – Betaling

 

 1. Aankopen middels de webshop zullen direct geschieden.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst waarmee het verlenen van een Dienst is inbegrepen, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Bij Consumentenkoop mag de Klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

 

 

Artikel 15 – Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek wordt onder overmacht in deze algemene voorwaarden verstaan iedere van de wil van de Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, ook indien deze omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waaronder, maar niet beperkt tot een pandemie, epidemie, oorlog, oorlogsgevaar, brand, terrorisme, staking van medewerkers, transportproblemen, noodweer, nieuwe wetgeving, of het intrekken van benodigde vergunningen.

 

 

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij Koop

 

 1. In het geval van Koop is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot herstelwerkzaamheden in verband met de nakoming van de in artikel 12 en/of overige artikelen van deze algemene voorwaarden beschreven verplichtingen;
 2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit de Overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van de Ondernemer. De Ondernemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade indien de garantie is vervallen of voor schade als gevolg van:
 • overschrijding van de leveringstermijn en/of door niet-levering;
 • fouten in de uitvoering van de montage/installatie van het Product door de Installateur;
 • aansprakelijkheid jegens derden;
 • gederfde winst en/of gemiste besparingen;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • beschadiging of verlies van werktuigen, gereedschappen en andere zaken van de Klant.
 1. Mocht de Ondernemer en/of de Installateur op verzoek van de Klant werkzaamheden verrichten die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, dan is dit voor risico van de Klant.
 2. De Klant is gehouden de Ondernemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige schade die ontstaan is door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring en/of schadeloosstelling betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 

 

Artikel 17 – Eenzijdige wijziging algemene voorwaarden

 

 1. De Ondernemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. De Ondernemer zal de Klant op de hoogte stellen van de wijzigingen door het toesturen van de gewijzigde algemene voorwaarden onder vermelding van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Indien een in dit artikel bedoelde wijziging als gevolg heeft dat aan de Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de in de Overeenkomst beschreven prestatie, heeft de Klant de bevoegdheid om de Overeenkomst schriftelijke te ontbinden per de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

 

Artikel 18 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er naar aanleiding van de Overeenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden geschillen ontstaan tussen de Ondernemer en de Klant, zullen deze beslecht worden door de rechtbank Amsterdam, Nederland.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

               Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.